Close

Arhiva

Poziv za redovnu sednicu skupštine, maj 2022.

Na osnovu člana 335. i 336. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o
tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS” br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 40. Statuta
METALCA a.d. iz Gornjeg Milanovca, Nadzorni odbor na osnovu Odluke o sazivanju
redovne sednice skupštine, donete dana 21. aprila 2022. godine

Akcionarima kompanije METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca upućuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca održaće se dana 26.
maja 2022. godine, u sedištu kompanije u Gornjem Milanovcu ul. Kneza Aleksandra
212, u amfiteatru Poslovnog centra, sa početkom u 14:00 časova.
Za navedenu sednicu, a nakon imenovanja zapisničara i članova komisije za glasanje
od strane predsednika Skupštine, kao i objavljivanja izveštaja Komisije za glasanje,
utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluka o usvajanju:
a. Godišnjeg izveštaja o poslovanju Metalca a.d. u 2021. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;
b. Konsolidovanih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2021. godinu, sa
Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih izveštaja;
c. Godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2021. godinu, sa
Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih izveštaja;
d. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d.;

2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2022. godini;

3. Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija.

Metalac a.d. na dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 2.040.000 običnih akcija sa
pravom glasa, od kojih 105.130 akcija ima status sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa u skupštini.

Pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine ima 1.934.870 akcija.

Sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u
odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice društva www.metalac.digital

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 16. maj 2022. godine.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ukoliko po osnovu posedovanih akcija raspolaže sa najmanje 2. 000 glasova.

Akcionari koji ne raspolažu potrebnim brojem glasova za lično učešće u radu
skupštine, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog
punomoćnika, a mogu i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćnik akcionara u skupštini može biti lice koje na osnovu punomoćja za
zastupanje datih od strane akcionara raspolaže, odnosno zastupa najmanje 2.000 glasova.

Punomoćja data za prethodnu redovnu sednicu skupštine na kojima nije navedeno da
su data samo za tu sednicu, važe i za ovu sednicu, odnosno do opoziva ili isteka perioda na koje je dato.

Potpis na punomoćju za glasanje, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u
odsustvu, ne mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu,
dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu
Nadzornom odboru pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda ili
drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, najkasnije 20 dana pre dana
održavanja sednice, pod uslovom da taj predlog obrazlože i da dostave tekst tih odluka.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljana pitanja
članovima Nadzornog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda
sednice. U cilju odgovarajuće pripreme sednice, a u skladu sa članom 20. Poslovnika
o radu skupštine, akcionar je dužan da svoja pitanja dostavi najmanje 3 dana pre
dana održavanja sednice, u pisanoj formi, sa identifikacionim podacima radi
utvrđivanja statusa akcionara koji je postavio pitanje.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima objavljivanjem na internet stranici Metalca
a.d. www.metalac.digital, kao i na internet stranicama Beogradske berze, Registra
privrednih subjekata i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa
održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu
kapitala.

 

PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

 

 

Dokument možete preuzeti ovde.

2
Datum
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.