Close

Arhiva

Poziv za redovnu sednicu skupštine, april 2018.

Na osnovu člana 335. i 336. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS” br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 40. Statuta METALCA a.d. iz Gornjeg Milanovca, Nadzorni odbor na osnovu Odluke o sazivanju redovne sednice skupštine, dana 20. marta 2018. godine,

Akcionarima kompanije METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca upućuje

POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

 

Redovna sednica Skupštine Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca održaće se dana 26. aprila 2018. godine, u sedištu kompanije u Gornjem Milanovcu ul. Kneza Aleksandra 212, u amfiteatru Poslovnog centra, sa početkom u 14:00 časova.

Za navedenu sednicu, a nakon imenovanja zapisničara i članova komisije za glasanje od strane predsednika Skupštine, kao i objavljivanja izveštaja Komisije za glasanje, utvrđuje se sledeći:

 

DNEVNI RED

1. Donošenje odluka o usvajanju:
a. Izveštaja o poslovanju Metalca a.d. u 2017. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;

b. Konsolidovanih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2017. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;

c. Godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2017. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;

d. Informacije povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2017. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja, i odlukama o raspodeli dobiti zavisnih društava;

e. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d.;

2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2018. godini;

3. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.

Metalac a.d. na dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 2.040.000 običnih akcija sa pravom glasa, od kojih 88.630 akcija ima status sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa u skupštini.

Pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine ima 1.951.370 akcija.

Sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice društva www.metalac.digital

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 16. april 2018. godine.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ukoliko po osnovu posedovanih akcija raspolaže sa najmanje 2. 000 glasova.

Akcionari koji ne raspolažu potrebnim brojem glasova za lično učešće u radu skupštine, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, a mogu i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćnik akcionara u skupštini može biti lice koje na osnovu punomoćja za zastupanje datih od strane akcionara raspolaže, odnosno zastupa najmanje 2.000 glasova.

Punomoćja data za prethodnu redovnu sednicu skupštine na kojima nije navedeno da su data samo za tu sednicu, važe i za ovu sednicu, odnosno do opoziva ili isteka perioda na koje je dato.

Potpis na punomoćju za glasanje, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, ne mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Nadzornom odboru pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljana pitanja članovima Nadzornog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice. U cilju odgovarajuće pripreme sednice, a u skladu sa članom 20. Poslovnika o radu skupštine, akcionar je dužan da svoja pitanja dostavi najmanje 3 dana pre dana održavanja sednice, u pisanoj formi, sa identifikacionim podacima radi utvrđivanja statusa akcionara koji je postavio pitanje.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima objavljivanjem na internet stranici Metalca a.d. www.metalac.digital, kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

 

PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Dragoljub Vukadinović, dipl.ing.

 

Dokument možete preuzeti ovde.

2
Datum
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.