Close

Arhiva

Kodeks korporativnog upravljanja

01.

Uvodne odredbe

Kodeks korporativnog upravljanja (u daljem tekstu: Kodeks) postavlja principe korporativnog upravljanja i nadzora nad upravljanjem u kompaniji Metalac a.d. i njenim zavisnim društvima (u daljem tekstu: Kompanija), zasnovane na načelima koja preporučuju The OECD Principles of Corporate Governance, a posebno u vezi sa pitanjima kao što su:

• Prava akcionara
• Većinskog učešća neizvršnih članova, kao i nezavisnih članova u organima korporativnog upravljanja (Upravnom i Nadzornom odboru)
• Razdvajanja funkcije predsednika Upravnog odbora i Generalnog direktora kao predsednika Izvršnog odbora
• Formiranje komisija Upravnog odbora
• Zaštite interesa malih akcionara
• Učestalosti sastanaka Upravnog odbora i procedure zakazivanja sednica i prezentiranja zaključaka odbora
• Transparentnosti rada i korišćenju interneta

 

Kodeks predstavlja dopunu važećoj regulativi ustanovljenoj odredbama Zakona, Osnivačkog akta i Statuta Kompanije, tako da nijedna odredba Kodeksa ne ukida ni jedno navedenim aktima utvrđeno pravilo koje isto pitanje eventualno uređuje drugačije, niti se ovim Kodeksom ponavljaju obaveze, pravila i principi ustanovljeni odredbama navedenih akata, koje Kompanija poštuje i primenjuje.

Kako ovim Kodeksom postavljeni principi korporativnog upravljanja imaju za cilj unapređenje ekonomske efikasnosti, rasta i razvoja Kompanije i njegove konkurentske prednosti, kao i unapređenje poverenja akcionara i investitora, to su principi sadržani u Kodeksu evolutivnog karaktera i podložni promenama.

Upravni odbor će, u skladu sa savremenim svetskim trendovima i razmeni iskustava u navedenoj oblasti, kao i u skladu sa razvojnim dostignućima u oblasti makroekonomske politike, tržišne ekonomije, ali i kulture vrednosti i poslovne etike Kompanije, vršiti sve potrebne izmene ili dopune Kodeksa, o čemu će blagovremeno i potpuno putem web sajta Kompanije informisati javnost.

02.

Prava akcionara i ključne funkcije

Kompanija omogućava akcionarima ostvarivanje osnovnih prava koja obuhvataju pravo na:

1. sigurne metode registracije vlasništva,
2. prenos akcija,
3. pravovremeno i redovno dobijanje relevantnih informacija o Kompaniji, putem web sajta Kompanije,
4. učešće i glasanje na skupštini akcionara,
5. izbor predsednika kompanije i članova Upravnog i Nadzornog odbora,
6. učešće u raspodeli dobiti Kompanije.

Kompanija omogućava akcionarima pravo da učestvuju u odlučivanju i budu dovoljno infomisani o odlukama koje se odnose na temeljne korporativne promene, kao što su:

1. izmene Statuta ili Osnivačkog akta Kompanije,
2. odobrenje emisije dodatnih akcija,
3. vanredne transakcije, uključujući prenos svih ili gotovo svih sredstava tako da to zapravo za rezultat ima prodaju kompanije.

Akcionari će imati mogućnost da efektivno učestvuju i glasaju na godišnjoj ili vanrednoj skupštini akcianara, kao i da budu informisani o pravilima skupštine koja regulišu održavanje skupštine, kao i o proceduri glasanja, kroz:

1. potpuno i blagovremeno informisanje o datumu, mestu i dnevnom redu skupštine, kao i potpuno i balgovremeno informisanje o tačkama dnevnog reda i pitanjima o kojima će se odlučivati na skupštini,
2. mogućnost postavljanja pitanja Upravnom i Nadzornom odboru, uključujući pitanja koja se odnose na reviziju godišnjih finansijskih izveštaja, kao i mogućnost stavljanja na dnevni red skupštine pojedinih pitanja u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom Kompanije,
3. olakšavanje delotvornog učešća u donošenju bitnih odluka iz sfere korporativnog upravljanja, kao što su izbor Predsednika kompanije, članova Upravnog i članova Nadzornog odbora, donošenje Politike naknada za članove ovih odbora i članove Izvršnog odbora. Komponenta izdataka po osnovu nagrađivanja za članove
4. omogućavanje akcionarima da glasaju lično ili u odsustvu, tako da oba načina glasanja imaju jednako dejstvo.

Akcionari treba da budu upoznati sa strukturom kapitala i aranžmanima koji omogućavaju pojedinim akcionarima da steknu stepen kontrole srazmeran njihovom učešću u kapitalu.

 

Kompanija će obezbediti da se mehanizmi korporativne kontrole ne koriste na način koji sprečava tržištu korporativne kontrole da funkcioniše na efikasan i transparentan način, tako što će:

1. Pravila i procedure koji regulišu sticanje korporativne kontrole na tržištu kapitala, kao i vanredne transakcije poput integracije i prodaje značajnih delova korporativne imovine, biti jasno definisani i obelodanjeni tako da investitori mogu razumeti svoja prava i pravnu zaštitu,
2. transakcije biti obavljene po jasnim cenama i pod pravičnim uslovima koji štite prava svih akcionara u skladu sa klasom akcija koje poseduju,
3. sredstva protiv preuzimanja Kompanije se neće koristi radi zaštite menadžmenta i Upravnog odbora od odgovornosti.

Svim akcionarima, uključujući i institucionalne investitore, treba omogućiti ostvarenje prava na vlasništvo:

1. Institucionalni investitori koji deluju u fiducijarnom svojstvu treba da obelodane svoju sveukupnu politiku korporativnog upravljanja i glasanja vezano za svoje investicije,
uključujući i procedure za odlučivanje o korišćenju svojih prava glasa.
2. Institucionalni investitori koji deluju u fiducijarnom svojstvu treba da obelodane kako regulišu materijalne sukobe interesa koji mogu uticati na ostvarenje ključnih vlasničkih
prava vezanih za njihove investicije.

Akcionarima, uključujući i institucionalne investitore, treba omogućiti da se između sebe konsultuju o pitanjima u vezi sa njihovim osnovnim pravima kao akcionara, na način definisan principima korporativnog upravljanja, uz izuzetke kojima se sprečava zloupotreba.

03.

Ravnopravan tretman akcionara

Kompanija obezbeđuje da svi akcionari vlasnici iste klase akcija imaju jednak tretman:

1. U okviru svake serije ili klase akcija, sve akcije nose jednaka prava. Svim investitorima omogućiće se da dobiju informacije o pravima vezanim uz sve serije i klase akcija pre
njihove kupovine. Sve izmene u pogledu prava glasa donosiće se uz odobrenje vlasnika onih klasa akcija na koje se to negativno odražava.

2. Manjinski akcionari biće zaštićeni od zloupotreba od strane akcionara koji imaju većinu i deluju direktno ili indirektno, a takođe im treba omogućiti efikasnu pravnu zaštitu.

3. Glasanje od strane punomoćnika akcionara treba da se vrši na način dogovoren sa stvarnim vlasnikom akcija.

4. Kompanija će eliminisati prepreke za prekogranično glasanje.

5. Postupci sazivanja i glasanja na skupštini omogućavaju ravnopravan tretman svim akcionarima, a procedura glasanja organizovana je tako da ne čini glasanje nepotrebno
teškim i skupim.

Kompanija zabranjuje nedozvoljeno trgovanje akcijama na osnovu poverljivih informacija, kao i zloupotrebu u vidu trgovanja sa samim sobom.

Od članova Upravnog i Izvršnog odbora zahteva se da Upravnom odboru obelodane da li direktno ili indirektrno, ili u ime trećih lica, imaju materijalnih interesa u bilo kojoj transakciji ili stvari koja je od direktnog uticaja na Kompaniju.

04.

Uloga zainteresovanih strana u korporativnom upravljanju

Kompanija će poštovati prava akcionara, investitora i svih drugih zainteresovanih strana, utvrđena zakonom ili zajedničkim sporazumom.

Kompanija će razvijati mehanizme kojima će se kroz učešće zaposlenih poboljšavati rezultati Kompanije.

Kompanija će zainteresovanim stranama koje učestvuju u procesu korporativnog upravljanja obezbediti pravovremen i redovan pristup relevantnim, potrebnim i pouzdanim informacijama na način predviđen Zakonom i aktima Kompanije.

Kompanija će akcionarima, zaposlenima i svim drugim zainteresovanim stranama omogućiti da Upravnom odboru slobodno saopšte svoje mišljenje o mogućoj nelegalnoj ili neetičkoj praksi, a da zbog toga njihova prava ne budu ugrožena.

Okvire korporativnog upravljanja Kompanija će dopuniti delotvornim i efikasnim mehanizmom okvira za slučaj stečaja, kao i efikasnim ostvarivanjem prava poverilaca.

05.

Obelodanjivanje podataka i transparentnost

Obelodanjivanje podataka od strane Kompanije obuhvataće, ali bez ograničavanja samo na njih, bitne podatke o sledećim pitanjima:

1. Finansijskim i poslovnim rezultatima Kompanije,
2. Biznis planovima postavljenim ciljevima Kompanije,
3. značajnom vlasništvu nad akcijama i pravu glasa,
4. Politici naknada za članove Upravnog, Nadzornog i Izvršnog odbora, informacije o članovima odbora, uključujući njihove kvalifikacije, članstvo u upravnim odborima drugih
kompanija, kao i da li ih odbor smatra nezavisnim,
5. transakcijama povezanih lica,
6. predvidivim faktorima rizika,
7. pitanjima koja se odnose na zaposlene i druge zainteresovane strane,
8. strukturi i politici upravljanja, posebno, sadržaju svih pravila i politike korporativnog upravljanja i procesu primene.

Kompanija će navedene informacije pripremati i obelodanjivati u skladu sa računovodstvenim strandardima i standardima obelodanjivanja finansijskih i ne-finansijskih podataka visokog kvaliteta.

Godišnju reviziju finansijskih izveštaja i poslovanja Kompanije obavljaće nezavisni, kompetentan i kvalifikovan revizor, u cilju pružanja objektivnog dokaza odboru i akcionarima da finansijski izveštaji nepristrasno predstavljaju finansijsko stanje i rezultate Kompanije u svakom bitnom pogledu.

Spoljni revizori imaju obavezu prema akcionarima i prema Kompaniji da reviziju izvrše na propisan i profesionalan način.

Kompanija će informacije saopštavati putem svog web sajta, a u slučajevima predviđenim zakonom i u dnevnoj štampi širokog tiraža, kao načine koji će obezbediti ravnopravan, blagovremeni i ekonomičan pristup akcionara i drugog korisnika informacijama i koji ne predstavaljaju visoke i nerazumne troškove za Kompaniju.

Kompanija će okvir korporativnog upravljanja shodno okolnostima dopunjavati putem pribavljanja analiza ili saveta analitičara, brokera, agencija za procenu i drugih, koje se odnose na odluke investitora, bez značajnih sukoba interesa koji mogu ugroziti integritet njihove analize ili saveta.

06.

Odgovornost upravnog odbora

Članovi Upravnog odbora delovaće na osnovu celovitih informacija, u dobroj nameri, sa dužnom pažnjom i brigom, i u najboljem interesu Kompanije i akcionara.

U slučajevima da odluke Upravnog odbora mogu na različit način uticati na različite grupe akcionara, odbor će sve akcionare tretirati pravično..
Upravni odbor će primenjivati visoke moralne standarde i standarde postavljene Kodeksom poslovne etike, vodiće računa o interesima svih zainteresovanih strana.

Upravni odbor će pored drugih funkcija koje su Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom predviđene kao delokrug njegovog rada, vršiti i ključne funkcije kao što su:

1. razmatranje i vođenje korporativne strategije, definisanje poslovnih politika i godišnjih biznis planova, politike rizika, određivanje ciljanih rezultata, kao i nadziranje velikih
kapitalnih izdataka, preuzimanje drugih preduzeća i prodaja imovine,

2. praćenje primene principa korporativnog upravljanja i vršenje potrebnih izmena Kodeksa,

3. izbor članova Izvršnog odbora, učešće pri izboru, nagrađivanju, praćenju i u slučaju potrebe zameni drugih ključnih rukovodilaca, kao i nadzoru nad pripremom planova za
ključne rukovodioce,

4. usklađivanje nagrađivanja ključnih rukovodilaca i članova Upravnog i Izvršnog odbora sa dugoročnim ciljevima Kompanije i ciljevima njenih akcionara,

5. obezbeđivanje formalnog i transparentnog procesa predlaganja i izbora članova Upravnog odbora,

6. praćenje i upravljanje eventualnim sukobima interesa između menadžmenta, članova Upravnog odbora i akcionara, uključujući nenamensko korišćenje imovine Kompanije i
zloupotrebe u transakcijama povezanih lica,

7. obezbeđenje integriteta sistema računovodstvenog i finansijskog izveštavanja Kompanije, uključujući nezavisnu reviziju i postojanje odgovarajućih sistema kontrole, a naročito sistema za upravljanje rizikom, finansijsku i operativnu kontrolu, i poštovanje zakona i odgovarajućih standarda,

8. nadziranje procesa obelodanjivanja podataka i komuniciranja.

Upravni odbor imaće mogućnosti da objektivno i samostalno prosuđuje o korporativnim poslovima:

1. Upravni odbor će razmotriti dodeljivanje onih zadataka gde postoji mogućnost sukoba interesa dovoljnom broju članova odbora koji nisu izvršni rukovodioci a sposobni su da donose nezavisne sudove,

2. pri formiranju komisija Upravni odbor će definisati i obelodaniti njihova ovlašćenja, sastav i radnu proceduru,

3. članovi odbora će se na efikasan način posvetiti svojim obavezama.

Kompanija će obezbediti da članovi Upravnog odbora, kako bi mogli da ispunjavaju svoje obaveze, imaju pristup tačnim, relevantnim i blagovremenim informacijama.

07.

Završne odrebe

Principe korporativnog upravljanja sadržane u ovom Kodeksu primenjuju i sprovode:

 

1. Kompanija – Metalac a.d. i njegova zavisna preduzeća

2. Skupština akcionara i akcionari

3. Članovi Upravnog, Nadzornog i Izvršnog odbora

4. Menadžment i drugi ključni rukovodioci u Kompaniji i njenim zavisnim preduzećima

5. Revizori

6. Zaposleni u Metalcu a.d. i njegovim zavisnim preduzećima

7. Investitori, konsultanti, poslovni partneri.

 

Upravni odbor će se starati o primeni i sprovođenju Kodeksa, kao i usklađenosti ponašanja i delovanja sa pricipima korporativnog upravljanja.

Upravni odbor će u cilju obezbeđenja efikasnog upravljanja dati ili obezbediti tumačenje bilo kojeg principa sadržanog u ovom Kodeksu kada njegovo, iz bilo kojeg razloga dato pogrešno tumačenje od strane akcionara ili druge zainteresovane strane, na bilo koji način ometa, usporava ili onemogućava donošenje poslovnih odluka od strane menadžmenta ili organa Kompanije.

Upravni odbor će u slučaju spora vezano za primenu, tumačenje ili sprovođenje usvojenih principa, a u cilju njegovog efikasnog i ekonomičnog rešavanja, ali i jačanja poverenja u Kompaniju, drugoj strani predložiti sklapanje sporazuma o formiranju arbitraže kako bi se nastali spor rešio u interesu svih strana.

Preuzmite dokument

Kodeks korporativnog upravljanja

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.